otrovno.com Otrovno.com - Sve o otrovima - Otrovi

otrovno.com
Title: Otrovno.com - Sve o otrovima - Otrovi
Keywords: otrovi, otrovi ?ivotinja, otrovno, hzt, toksikologija, otrovi u ku?i, prevencija otrovanja, otrovanje, azbest, teflon.
Description: Sve o otrovima. Informacije za gra?anstvo.
otrovno.com is ranked 5148038 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,899. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. otrovno.com has 43% seo score.

otrovno.com Information

Website / Domain: otrovno.com
Website IP Address: 178.63.14.141
Domain DNS Server: ns2.virtualwarp.com,ns1.virtualwarp.com

otrovno.com Rank

Alexa Rank: 5148038
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

otrovno.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,899
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $320
Yearly Revenue: $3,899
Daily Unique Visitors 983
Monthly Unique Visitors: 29,490
Yearly Unique Visitors: 358,795

otrovno.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sat, 30 Jul 2016 18:16:31 GMT
Server Apache

otrovno.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
otrovi 2 0.09%
otrovi ?ivotinja 0 0.00%
otrovno 1 0.05%
hzt 2 0.05%
toksikologija 3 0.30%
otrovi u ku?i 0 0.00%
prevencija otrovanja 0 0.00%
otrovanje 0 0.00%
azbest 0 0.00%
teflon. 0 0.00%

otrovno.com Traffic Sources Chart

otrovno.com Similar Website

Domain Site Title
svijet-kose.com SVIJET KOSE | Sve o rastu kose, sve za rast kose.
coffeelove.rs Home | sve o kafi Za sve ljubitelje kafe – sve o kafi
sveoishrani.rs Sve o ishrani | Najbolji portal o hrani
e-tenis.org e-tenis.org - Sve o tenisu
igrajpoker.ba IgrajPoker ? Saznajte sve o pokeru
kkb.si KKB d.o.o. - Sve o chinchillama
treatrade.hr Trea Trade - sve o zavarivanju!
astrologija.hr Astrologija - saznajte sve o astrologiji!
teve.ba TeVe Sve o televiziji - TeVe
hotelijer.hr Hotelijer.hr - Sve o hrvatskom hotelijerstvu

otrovno.com Alexa Rank History Chart

otrovno.com aleax

otrovno.com Html To Plain Text

Otrovno.com - Sve o otrovima - Otrovi Gdje se nalazim: Naslovnica Osvrti i vijesti RICIN I ATENTATI 05.06.2013 Ovih se dana opet pi?e o ricinu kao atentatorskom otrovu nakon ?to je predsjedniku SAD-a poslano pismo s prahom te opasne tvari. Zapravo je cijela pri?a nerealna jer kome bi palo na pamet da ?e ameri?ki predsjednik sam otvarati svoju po?tu. Ja sam dugi niz godina bio ravnatelj male ustanove HZTA i uvijek mi je svu po?tu otvarala tajnica, osim kad bi posumnjala da se radi o vrlo osobnoj po?iljci. Naravno da predsjednik Obama nije otvarao svoju po?tu niti je mogao do?i u kontakt s opasnom tvari iz pismovne po?iljke. Poslali su sli?ne pismovne po?iljke jo? jednom visoko rangiranom politi?aru u SAD, ali tamo je stvar zavr?ila na isti na?in. Saznajte vi?e CARAVAGGIO 03.06.2013 U Zagreb je stigla slavna slika Ve?era u Emausu kao jedno od veli?anstvenih djela slikara Caravaggia koji je ?ivio u 16. stolje?u i umro relativno mlad (oko 40 godina) od galopiraju?eg karcinoma. Umro je u zatvoru. Slika je posve?ena onom slavnom trenutku kad Isusovi sljedbenici i bjegunci iz Jeruzalema, poslije njegove smrti na skromnoj ve?eri u izrazito poznatom gradu (pobjeda Jude Makabejca nad Asircima, klju?na kri?arska pobjeda nad muslimanima nakon iskrcavanja u Haifi itd.), prema na?inu lomljenja beskvasnog kruha (maces) shvate da je s njima uskrsnuli Krist. Saznajte vi?e Samo bez panike 20.02.2013 15. velja?e 2013. ministar Zmajlovi? odr?ao je sastanak sa ?upanom Brodsko posavske ?upanije, gradona?elnikom Broda i predstavnicima zelenih udruga. Razgovaralo se, naravno, o rafineriji nafte iz Bosanskog Broda i planovima na popravljanju stanja u Slavonskom Brodu glede one?i??enja zraka. Mene je posebno zanimala kvaliteta zraka u tom va?nom gradu i posebno mogu?i u?inci one?i??enja na zdravlje Bro?ana. Posebno me na to potaknula dama u strahu od karcinogenog benzena unato? ?injenici da su njegove prosje?ne koncentracije pro?le godine bile ispod propisanih grani?nih vrijednosti. Saznajte vi?e Aflatoksinska afera 19.02.2013 Na po?etku je to izgledalo kao tipi?na bitka iz trgovinskog rata izme?u dviju zemalja. Bosanci su na?li u nekim po?iljkama hrvatskog mlijeka aflatoksin m1 u koncentracijama vi?im od maksimalno dopu?tenih (MDK) za ove krajeve. Takve vrijednosti MDK propisane su zbog ?injenice da plijesni proizvo?a?i tog toksina ne uspijevaju pre?ivjeti u kontinentalnoj klimi ili barem do sada nisu pre?ivljavale. U SAD su MDK za afla toksin ?ak 10 puta vi?e zbog ?injenice da u njihovim ju?nim dr?avama plijesan proizvo?a? toksina jako dobro uspijeva i bilo bi nemogu?e proizvoditi mlijeko sukladno europskim propisima. Naravno da je njihovo mlijeko i dalje bilo zdravstveno sigurno, ali europsko je bilo sigurnije. Saznajte vi?e Mlije?ni fundamentalizam vegetarijanaca 13.02.2013 Na portalu Indeks javila se 11.02.2013. skupina Prijatelji ?ivotinja s ?lankom ?Ljudi konzumiraju mlijeko od deformiranih krava“. Bila je to njihova reakcija na burnu raspravu o navodno prona?enim afla-toksinima u nekim serijama mlijeka s hrvatskog tr?i?ta. ?isti pamflet! Potpuno razumijem vegetarijanske stavove o za?titi ?ivotinja i sudjelovao sam u izradi pozitivnih hrvatskih zakona s tog podru?ja, ali ne prihva?am njihov na?in djelovanja me?u sve?derima koji se ogleda u ovom pamfletu. Saznajte vi?e Stevia - Simboli?no sladilo New Age pokreta 12.02.2013 Ta paragvajska biljka po?ela se sve vi?e koristiti u SAD osamdesetih godina pro?log stolje?a i bila je posebno hvaljena od pripadnika New age pokreta. Nije to ni ?udno, jer je taj pokret zapravo tra?io da se stane na loptu u divljem razvoju industrije i povratak starim tradicijama. ?esto puta su odbacivali ve?inu tekovina 20. stolje?a i tra?ili povratak ?ivotu iz prethodnih stolje?a ili jo? ranije.Iako su ?e?eri iz ?e?erne trske i repe ve? u to vrijeme bili optu?ivani za razna zla ovog svijeta... Saznajte vi?e Kokice na razne na?ine 27.09.2012 Prvi puta sam prije nekih 15 godina shvatio da kokice nisu ono na ?to sam ja nau?io u djetinjstvu, a to je bilo jako davno. Kokice su se bez ikakvih dodataka pucale iz posebnog kukuruza u prikladnom loncu na vru?oj pe?i i onda su se onako tople pojele u ?asu od strane dje?urlije i pone?to odraslih osoba. Ustao sam rano i iz moje hotelske sobe u centru Ottawe pro?etao kroz istu golemu zgradu s brojnim du?anima i kinom potra?iti espreso kavu, a usput sam nastojao potro?iti vrijeme zagledaju?i na sve strane. Saznajte vi?e Slatko ve?ina voli 26.09.2012 Mislim da je ono ?to pi?e u naslovu to?no iako neki poput mene ne u?ivaju u tom okusu. Vi?e volim druge okuse i zapravo nisam osoba kompetentna pisati o slatko?i. I ne?u pisati o slatko?i, ali mogu kao nezavisna osoba re?i pone?to o doga?ajima vezanima za taj ljudski u?itak (mo?da i neke ?ivotinje vole slatko). Sasvim je predvidljivo i razumno da se na tom okusu poku?a zaraditi prodaju?i ljudima svakakve slatke proizvode. Tako je bilo od vremena dok je led okivao ve?i dio sjevernog dijela na?eg planeta i tako ?e biti u budu?nosti. Klju?no sladilo bio je med, ali ga nije bilo mogu?e dovoljno proizvesti. Saznajte vi?e Odgovori na postavljena pitanja Po?tovani, Sve odgovore na Va?a pitanja mo?ete pogledati pod kategorijom pitanja i odgovori. Ukoliko imate kakva dodatna pitanja slobodno nam se javite. Saznajte vi?e Prudinec 12.09.2012 Zagrep?anima je poznatija ta lokacija kao smetli?te pod nazivom susjednog naselja Jaku?evca, a skoro nitko je ne voli zbog odlagali?ta otpada. Pogotovo ju ne vole stanovnici Jaku?evca i dijela Novog Zagreba zbog smradova koji se ?ire naokolo i zbog opasnosti od one?i??enja voda i zraka te zbog mogu?e ekspolozije metana. Po?elo je sve skupa ?ezdesetih godina pro?log stolje?a kad se tamo po?eo odlagati komunalni otpad. Nije bilo propisa o izboru mjesta odlaganja otpada ili o njihovom ure?enju, a s dana?njeg stanovi?ta se mo?e re?i kako se po?elo formirati divlje odlagali?te sme?a. Saznajte vi?e Klimatske promjene i toksikologija 12.09.2012 Ve?ina ljudi klimatske promjene povezuje s promjenama temperatura, povi?enjem razine mora, mijenjanjem vjetrova, poplavama ili su?ama, a zapravo stvar nije jednostavna sa stanovi?ta toksikologa. Zadnjih stotinjak godina klima se mijenja kako se nije mijenjala od prije nekoliko milenija i neki smatraju kako je zavr?io Holocen (vrijeme iza zadnjeg ledenog doba) i da je nastupio Antropocen (novo doba uvjetovano ljudskim djelovanjem na zemlju). Saznajte vi?e Kozmeti?ki ratovi 18.07.2012 Povjesni?ari smatraju kako su postupci ukra?avanja tijela stari jednako kao ?ovjek. Razli?ite boje su se koristile na dobro izabran na?in radi brojnih razloga. Tako se obilje?avala pripadnost obitelji, ulagivalo se bogovima ili se naprosto nastojalo uljep?avanjem tijela privu?i osobe suprotnog spola. Sasvim sigurno da je razvojem ?ovje?anstva i ta aktivnost silno napredovala pa se prvi (puno kasnije zapisani) podaci odnose na vrijeme od prije 5000 godina u Egiptu (Menes I. iz prve dinastije faraona). Saznajte vi?e Ho?emo li odbaciti zgu?njiva?e iz hrane? 17.07.2012 Ljudi vole sredstva za zgu?njavanje stavljati u svakakve namirnice i to ?ak u doma?instvu, a ne samo industrijski. Tko danas priprema npr. pekmez bez nekakvog sredstva za zgu?njavanje? Prili?no je logi?no da se doma koristi nekakav preparat poput popularnog ?elina jer se izabrano vo?e kra?e kuha i na taj se na?in ne uni?te brojne vrijedne tvari. Me?utim, primjena je daleko ?ira i ne mo?ete zamisliti pudinge, razne slastice poput kola?a, ?okolada, itd. Saznajte vi?e Klor posvuda 16.07.2012 Svaki ?as osvane neki ?lanak o kloru po razli?itim sredstvima javnog priop?avanja, a na internetu ?ete na?i svakakve podatke o njemu. Od nekih ?lanaka se ?ovjek zamrzne zbog straha. Ka?u da je opasno tu?irati se vodom iz javne vodoopskrbe jer u?asni klor prodire kroz ko?u i onda ulaskom u krvotok radi te?ke ?tete u na?em organizmu. Sli?no ka?u da se doga?a kad pijemo kloriranu vodu iz vodovoda. Pisci ?lanaka ?esto odmah nude i rje?enje problema. Saznajte vi?e Sredstva za za?titu od sunca 04.07.2012 Logi?no je o?ekivati da se u ljetnim mjesecima pi?e o razli?itim sredstvima za mazanje ko?e prije sun?anja. Svake godine se u novinama pojavljuju svakakvi ?lanci, od svibnja do kolovoza. Uglavnom se pi?e o kremama i uljima, a gluposti se plasiraju u podjednakom broju svake godine. Potpuno je o?ekivano da ?e proizvo?a?i takvih sredstava zapo?eti rat protiv konkurencije na sve mogu?e na?ine, a posebno je dobro popla?iti budu?e korisnike da ?e dobiti rak ili ?e na neki drugi na?in stradati pri kori?tenju protivnikovog proizvoda. Saznajte vi?e Glutamati kao dodaci hrani 02.07.2012 Na tr?i?tu se nalazi nekoliko soli glutaminske kiseline i mnogi ljudi ih redovito koriste kao poja?iva?e okusa ili kao zamjenu za kuhinjsku sol, pa i kod nas u Hrvatskoj. Treba naglasiti da je glutaminska kiselina dio brojnih proteina razli?itih izvora hrane (sirevi, raj?ica, ribe, meso, soja, kvasac itd.) i na taj na?in je svakodnevno unosimo u organizam. ?ovjek je oduvijek unosio u organizam tu aminokiselinu s va?nom ulogom u mozgu. ?injenica je da organizam i sam mo?e sintetizirati glutaminsku kiselinu jer ona ina?e relativno te?ko prodire iz krvotoka u mozak preko krvno-mo?dane barijere. Saznajte vi?e IN VINO VERITAS 02.07.2012 Ovaj naslov mo?ete shvatiti na brojne na?ine ovisno o tome ?to mislite o vinu. Nemam namjere braniti ili napadati obi?aj tro?enja vina u obi?nom ?ivotu ili ritualno. Uva?avam mi?ljenje svih suprotstavljenih struja (slu?bena medicina npr. smatra ispijanje vina ?tetnim, a Mato? je tvrdio da se umjetnost razvija tamo gdje su vinogradi). Ne zanima me ovaj ?as niti alkohol, zbog kojeg se najvi?e napada na vino. Zanimaju me isklju?ivo vi?e ili manje provjereni podaci o djelovanju njegovih sastojaka na ljudsko zdravlje. Saznajte vi?e Otrovni EURO dresovi 12.06.2012 Sportski brandovi ?esto se hvale visoko-tehnolo?kim sustavima prozra?ivanja koji prema njihovim tvrdnjama pomi?u granice brzog su?enja i dobrog disanja ko?e, ?ime opravdavaju visoke cijene dresova i njihovih replika, ali rijetko kad spomenu ?injenicu da vas njihova odje?a mo?e otrovati. Ovih su se dana u nekim sredstvima javnog priop?avanja pojavili tekstovi u kojima se pi?e o opasnim dresovima nekih nogometnih mom?adi na Euru. Saznajte vi?e Problemi sa znanstvenim radovima 12.06.2012 Pi?em ovaj tekst zbog op?e zabrinutosti znanstvenika stanjem u znanstvenoj i stru?noj publicistici, a posebno zbog odjeka takvih radova u javnosti. Stvorena je zbrka. Uop?e nije va?no ?to su neki falsifikatori ili krivi tuma?i znanstvenih ?injenica postigli ugled u javnosti jer puno je zna?ajnije ?to se na taj na?in gra?ani, pa i mladi znanstvenici, sasvim krivo usmjeravaju. Ono ?to ponekad ve?ina gra?ana smatra znanstveno utvr?enim ?injenicama su zapravo la?i. Saznajte vi?e Toksikologija u razredu 14.05.2012 Kad sam dobio na recenziju UNEP-ovu knjigu za djecu zadnjih razreda osnovne ?kole ?Toksikologija u razredu“ prvo sam je pokazao unuku Ivoru, koji poha?a peti razred osnovne ?kole. Dobar dio poslijepodneva smo zajedno ?itali knjigu na engleskom i klju?no je bilo to ?to mu se knjiga dopala. Svi?ali su mu se kratki tekstovi nadopunjeni brojnim ilustracijama. Tek tada sam odlu?io detaljno prou?iti knjigu namijenjenu djeci iz Malezije i Jugoisto?ne Azije, Afrike i Ju?ne Amerike. Saznajte vi?e Apokalipsa ne?e nastupiti zbog opasnih kemikalija u hrani 29.04.2012 U posljednje vrijeme puno se pri?a o zdravoj hrani, nastaju ?ak Internet portali u kojima se savjetuje ?to je zdravo, a ?to ne. Jedni govore da je ?e?er otrov, za druge je otrov rafinirano ulje, a neki nas uvjeravaju da na?a tuna ima previ?e ?ive. Op?enito gledaju?i sva?ta se pi?e, a ?esto se radi o poluistinama. Zanimljiva su opa?anja o sladilima i o tuni. Uvijek se radi o poluistinama. Potpuna je istina da predatori poput tune u svojim organizmima nakupljaju razli?ite tvari iz manjih riba. Saznajte vi?e Rovovski rat 16.03.2012 Zapravo se nisam iznenadio reakcijama posjetitelja web portala grada Ka?tela na moje predavanje u Splitu o zabludama vezanim uz toksikologiju. Znao sam kako su oni u tolikoj mjeri indoktrinirani da ne ?ele ?uti drugo mi?ljenje osim svojega. Nitko od njih nije pribivao mojem predavanju i uop?e ne znaju kakvu sam poruku poslao javnosti, ali su se na mene obru?ili svim silama. Povezan sadr?aj: 1. Kliknite ovdje i pogledajte interaktivnu prezentaciju 2. Kliknite ovdje i preuzmite PDF prezentaciju Saznajte vi?e Coca Cola 14.03.2012 Posljednjih dana u centru pa?nje medijski su napisi o Coca Coli i njezinom ?tetnom u?inku po ljudsko zdravlje. Govori se o karcinogenosti tvari 4 –metilimidazol koja je sastojak kojeg pronalazimo u karamel boji koja se dodaje u Coca Colu. ?to se slu?beno zna o 4-metlimidazolu? Treba li dizati paniku? Saznajte vi?e Arhiva novosti U?itavam tra?ilicu Postavite nam pitanje Posjeti stranice Slu?be za antidoping Hrvatskog zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) Posjetite web stranice slu?be Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Posjetite web stranice zavoda ? Copyright Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping 1997 - 2011. Sva prava pridr?ana. Konzalting i razvoj: inspiracija.com

otrovno.com Whois

Domain Name: OTROVNO.COM
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: Vjekoslav Last
Registrant Organization:
Name Server: NS1.VIRTUALWARP.COM
Name Server: NS2.VIRTUALWARP.COM
DNSSEC: unsigned
For complete domain details go to:
http://who.godaddy.com/whoischeck.aspx?domain=OTROVNO.COM
The data contained in GoDaddy.com, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of GoDaddy.com, LLC. By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty. In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam. You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.
Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section. In most cases, GoDaddy.com, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database